Terug naar Home

AANPAK VAN VREEMDELINGEN


Inhoud:

Stofkam door Grondwetsartikelen 1, 6, 7 en 23
Mohammed Bouyeri kon Erger Vijanden Doden, door Justus van Oel
Dreigbrief Mohammed Bouyeri aan Ayaan Hirsi Ali
Criminaliteit onder Allochtonen
Politiek Programma Ratelband
Veroordelingen allochtonen

 

GRONDWET WIJZIGINGSRIJP 

Artikel 1 van de Grondwet is de lieveling van subsidie-slurpende anti-discriminatiecampagnes:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Feitelijk kan je in plaats hiervan volstaan met:

"In gelijke gevallen wordt iedereen gelijk behandeld."

Je kan dan niet adverteren met: Gevraagd Secretaresse, alleen blanke blonde vrouwen mogen solliciteren.

Het opsommen van discriminatiegronden zoals ras is overbodig. De toevoeging "op welke grond dan ook" maakt trouwens de expliciet genoemde gronden op zich overbodig. Godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid zijn verder overbodige dubbelzeggingen. Men had daarvoor kunnen volstaan met 'mening'. Godsdienst is erin gewurmd door CDA-ers die niet verder dachten dat hun eigen god. Maar dat artikel kan ook wegblijven omdat Artikel 6 al bepaalt dat je godsdienst vrij mag belijden. Dit Artikel 6 kan echter verdwijnen omdat artikel 7 al zegt:

"Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om (door de drukpers) gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet."

Dit artikel kan je beter vervangen:

"Allen in Nederland hebben een onaantastbaar recht op vrijheid van meningsuiting."

Dat voorkomt heisa, want als je zegt "geen voorafgaand verlof" dan kunnen landverraders achteraf Geert Wilders voor het gerecht sleuren wegens zijn mening.
Dat dit in 2009-2010 wel gebeurt vloekt ook nog eens met het huidige Artikel 1, dat discriminatie verbiedt wegens "politieke gezindheid".

Gelijke behandeling "in gelijke gevallen" kan blijven staan ter bescherming van mannelijke koffiejuffrouwen die even gediplomeerd zijn als vrouwelijke kandidaten.
Eigenlijk zijn gelijke gevallen onbegonnen werk. Zijn knappe mannelijke rij-examenkandidaten gelijk aan knappe vrouwelijke rij-examenkandidaten? Ja okee maar alleen achter het stuur.

Typische 'ongelijke gevallen' zijn discriminerende meningen, want die zijn ongelijk aan meningen die niet discrimineren.
Als Artikel 1 zegt dat je niet mag discrimineren dan graaf je je eigen graf indien je er niet bij vermeldt dat je mensen die discrimineren zelf wel mag discrimineren.

De laffe tolerantie voor intolerantie vormt immers de bijl aan de wortels van Europa?
Anders gezegd: discriminerende godsdienst (heksverbranding, inquisitie, vrouwen en homo's uitsluiten, andermans sexleven tegenwerken) zijn b.v. het christendom en vooral de woestijn-ideologie islam, want die bedreigt zelfs tot op de huidige dag andersdenkenden en afvalligen.

Je moet wel niet goed bij je hoofd zijn als wetgever om dat zogenaamd als 'gelijk geval' te gaan beschermen tegen discriminatie wegens godsdienst (nu Artikel 1 en 6) en de middeleeuwse standpunten ervan ook nog eens te laten uitdragen via Artikel 23 (vrijheid van onderwijs). Scholen met een woestijnideologie moeten dan ook worden verboden en dat geldt ook voor het "vrij belijden" daarvan in speciale bouwwerken want anders word je namelijk door je eigen Grondwet pootje gepingeld. Dit gaat nog wel wat verder dan het slappe verbieden van alleen maar minaretten zoals in Zwitserland.

Sluipenderwijs overnemen van Nederland gebeurt via woestijnwitte tempels, bijzondere scholen, en achteraf aangespannen zaken tegen vrije meningsuiting bijvoorbeeld tegen de fraaie film Submission van de Somalische schoonheid met talenknobbel en verlicht helder intellect: Ayaan Hirsi Ali. Deze kip met gouden eieren hebben we Nederland uitgejaagd want we vonden haar een "gelijk geval" als analfabete importbruiden die hun geboortedatum verkeerd opgeven of hun naam niet kunnen spellen. Briljant land zijn we toch.

Al die heisa ben je kwijt als je Artikel 6 over godsdienstvrijheid afschaft, woestijnscholen verbiedt en Artikel 1 gewoon laat zeggen dat discrimineerders worden aangepakt.

Artikel 7 over meningsvrijheid wordt de moeder en vader van alle andere artikelen. Dus woestijnideologieën mogen zeggen dat joden varkens zijn en dat de holocaust in scène is gezet. Dit uit pragmatisch oogpunt. Woestijnideologie op zich verbieden maakt het maar ingewikkeld. We weten immers wie het zeggen? Koran en Mein Kampf: vrije verkoop!
Het ei van Columbus: je ontzenuwt hun eigen discriminerende neigingen via Artikel 1 en dat slaat twee vliegen, want we bevrijden ons gelijk van werkloos links intellect dat met zijn ziel onder zijn arm en met behoud van uitkering het land probeert te verraden door geallieerde bevrijders processen aan te doen.

Dus:
Artikel 1: Iedereen gelijk behandeld maar discrimineerders worden gediscrimineerd.
Artikel 6: Godsdienstvrijheid is een overbodige dubbelganger wegens Artikel 7.
Artikel 7: Meningsvrijheid is superieur aan alle wetten en vormt de kroon op de Verlichting.

Generaal P.Pardon

 

 

MOHAMMED B. KON ERGER VIJANDEN DODEN

COLUMN DOOR JUSTUS VAN OEL


Mohammed B. heeft het tegenovergestelde bereikt van wat hij wilde. In plaats van Theo van Gogh klein te krijgen, heeft hij hem groot gemaakt tot ver over de landsgrenzen. Februari dit jaar. Ik zet in Amman de TV aan. Eerste beeld: Theo van Gogh, als hét gezicht van alle nieuwe problemen in ons ooit beschaafde Nederland. Een martelaar van het vrije westen. Dat begint mij tegen te staan. Voor welke goede zaak is Van Gogh dan toch precies gestorven? Voor het recht om islamieten te beledigen: meer kan ik er niet van maken. Sorry.

Talloze mensen hebben dingen over de islam en islamieten beweerd, die hard zijn aangekomen.

Zoals: de arabische wereld leest nauwelijks boeken, ze vertalen ze niet eens. Ze hebben al eeuwenlang geen enkele technische uitvinding van belang gedaan. Wat ze ook voor naars overkomt, het is allemaal de schuld van de ongelovigen. Achtergebleven navelstaarders zijn het, gevangen in hun gietijzeren gelijk. Dat alles wordt óók al jaren beweerd door arabische geleerden en journalisten die daarom regelmatig worden omgebracht door diep gekwetste gelovigen. Om wat zij beweerden en dat is met cijfers en statistieken bewezen. Als je het over de martelaars van het vrije woord hebt, dat zijn zij dat. Zij wilden die mensen overtuigen die het betrof: de islamieten. Lijkt mij een goede zaak.

Heeft Theo ooit een islamiet willen u overtuígen? Nee, hij sprak niet tegen de islamieten ("geitenneukers", "pooiers van de profeet") maar tegen de mensen die een hekel aan ze hadden. Dat mag. Laat ons Theo's dood blijvend gedenken. Maar voor een heiligverklaring is meer nodig. Is Van Gogh dan heilig verklaard? Ja, door zijn vrienden. Dat snap ik. Door Ayaan. Okay. Maar inmiddels is de man postuum geworden tot symbool van onze bedreigde beschaving. Besproken door zelfs Bush en Sharon (wedden?), die daar heus raad mee weten. Nee, zelf kan Theo het niet helpen. Inderdaad, hij zou herkenbaar cynisch de zaak hebben genuanceerd.

Laat ik ook een poging wagen:
Mohammed B. en Theo hebben elkaar langs allerlei wegen gezocht en gevonden, en elkaar goed gek gemaakt. Allebei vertrouwd met de taal van de straat, allebei dol op provocatie. Wat Mohammed B. ook mag beweren, hij heeft Theo van Gogh niet in de eerste plaats vermoord vanwege diens ideeën, maar vanwege dat "geitenneukers". Vanwege de toon, niet de inhoud. Als Mohammed B. serieus aan de slag had gewild had hij zó een lijstje van tien Nederlandse arabisten en islamkenners kunnen maken (van Hans Jansen tot Marcel Kurpershoek) die voor hem en zijn wereldbeeld een stuk gevaarlijker zijn. Dat lijstje heeft Mohammed B. nooit gemaakt. Hij wilde geen discussie. Hij wilde ráken. En degenen op wié hij indruk wilde maken, dat waren niét wij blanke ongelovigen, maar dat waren zijn eigen vrienden: rancuneuze islamitische kleindenkers, die altijd vinden dat ze tekort komen en nooit in de spiegel durven kijken.
Justus van Oel

 


MOHAMMED BOUYERI PRIKTE 2-11-2004 DE VOLGENDE OPEN DREIGBRIEF AAN AYAAN HIRSI ALI IN HET GEDODE LICHAAM VAN THEO VAN GOGH (haar naam fout gespeld).

In Naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.

Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende doder Mohammed Rasoeloe Allah (Sala Allaho alaihie wa Sallam), zijn familie en metgezellen en degenen die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels. Er is geen agressie behalve tegen de agressors.

Het volgende:
Vrede en zegeningen op ieder die de Leiding volgt. Dit is een open brief aan een ongelovig fundamentalist, Ayaan Hirshi Ali, van de Thaghoet partij VVD.

Geachte mevrouw Hirshi Ali,

Sinds uw aantreden in de politieke arena van Nederland bent u constant bezig om de Moslims en de Islam te terroriseren met uw uitlatingen. U bent hiermee niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn die zich hebben aangesloten bij de kruistocht tegen de Islam.

U heeft met uw afvalligheid niet alleen de Waarheid de rug toegekeerd, maar u marcheert ook nog eens langs de ranken van de soldaten van het kwaad. U steekt uw vijandigheid tegen de Islam niet onder stoelen of banken en hiervoor bent u door uw meesters beloond met een zetel in het parlement. Zij hebben in u een medestander gevonden in hun kruistocht tegen de Islam en de Moslims. Een medestander die hen alle "kruit" aanreikt zodat zij hun handen niet zelf vuil hoeven te maken. Aangezien u verblindt bent door de brandende ongelovigheid die in uw woedt, bent u niet in staat om in te zien dat uw slechts een instrument bent van de ware vijanden van de Islam.

U wordt gebruikt om allerlei vijandigheden over de Islam en de meest edele mens, Mohammed Rasoeloe Alla (Salla Allaho aleihie wa Sallam), uit te spuien. Dit alles mevrouw Hirshi Ali neem ik u niet kwalijk, als soldaat van het kwaad doet u slechts uw werk. Het feit dat u zo openlijk uw kwaad uit kunt spuien is niet aan uzelf te danken, maar aan de Islamitische Ummah. Zij heeft haar taak van verzetten tegen het onrecht en het kwaad laten liggen en ligt haar roes uit te slapen. Al uw vijandelijkheden tegen de Islam is dus alleen de Islamitische Ummah kwalijk te nemen.

Deze brief is Insha Allah een poging om uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen op te doen leggen. Deze geschreven woorden zullen Insha Allah uw masker doen laten vallen.

Ik zou graag willen beginnen bij uw onlangs opgegooide voorstel om de Moslims te screenen op hun ideologie bij sollicitaties.

Uw voorstel is zeer interessant, temeer daar de invoering hiervan het rotte gezicht van uw politieke meesters tevoorschijn laat komen (wanneer het natuurlijk eerlijk op hen zou worden getoetst en zij openlijk hun ware ideologie kenbaar maken). Het is een feit dat de Nederlandse politiek gedomineerd wordt door vele Joden die een produkt zijn van de Talmud leerinstellingen; zo ook uw politieke partijgenoten.

Aangezien u altijd "de hand in eigen boezem" propageert, zullen we dus uw voorstel in uw eigen politieke omgeving toetsen. Dezelfde politiek die met haar beleid zich heeft aangesloten bij het terrorisme tegen de Islam en Moslims. Ik zou u graag de volgende vragen willen stellen:

Wat vindt u van het feit dat van Aartsen een ideologie aanhangt waarin niet-Joden als niet-mensen worden gezien?

Baba Mezie 114a-114b: Alleen Joden zijn mensen ("Alleen jullie zijn mensen genoemd"). Zie ook Kerlthoth 6b ondr sub-kop ("Oll of anointing") en Barakath 56a, waarin Gentile (niet-Joden) vrouwen dieren worden genoemd ("vrouwtjes-ezels").

Yebamoth 92a: Alle Gentile kinderen zijn dieren.

Wat vindt u van het feit dat er een burgemeester in Amsterdam aan het roer staat, die een ideologie aanhangt waarin Joden tegen niet-Joden mogen liegen?

Baba Kamma 113a: Joden mogen leugens ("listen") gebruiken om een Gentile te misleiden.

Wat vindt u van het feit dat u deeluitmaakt van een regering die de Staat steunt met een ideologie dat genocide bepleit?

Sofarim 15, regel 10 (Minor Tarcctates): Dit is de uitspraak van rabbijn Simom ben Yohai: Tod shebe goyyim herog ("Zelfs de beste van de Gentiles zouden gedood moeten worden").

Aangezien u een voorvechtster bent voor gelijke rechten, zult u waarschijnlijk (nadat deze kennis tot u is gekomen) bij uw Joodse meesters in de kamer pleiten om de leerstellingen van de Talmud te verwerpen. U zult er waarschijnlijk ook meteen werk van maken om dit ook bij de Joodse gemeenschap van Nederland te bepleiten.

Uw optreden verraadt zo nu en dan uw laffe moed waarmee u aandacht vraagt vooor uw strijdt. Zo heeft u de laffe moed gehad om Islamitische kinderen op school te vragen om een keuze te maken tussen hun Schepper en de grondwet. Het antwoord van deze jonge reine zielen heeft u meteen gebruikt om argumenten te bedenken om uw kruistocht te rechtvaardigen. U heeft met al deze vijandelijkheden een boemerang losgelaten en u weet dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze boemerang uw lot zal bezegelen.

U krijgt de kans echter, mevrouw Hirshi Ali, om uw gelijk voor eens en altijd in de bladzijdes in te kerven:

Er is één zekerheid in het hele bestaan van de schepping; en dat is dat alles zijn einde kent. Een kind dat ter wereld komt en met zijn eerste levenskreten zijn aanwezigheid in dit universum vult, zal uiteindelijk met een doodskreet deze wereld verlaten. Een grasspriet die uit de donkere aarde zijn kop opsteekt en die vervolgens door het zonlicht wordt gestreeld en door het neervallende regen wordt gevoed, zal uiteindelijk verwelken en tot stof vergaan.

De dood. mevrouw Hirshi Ali, is het gemeenschappelijke thema van alles wat bestaat. U, ik en de rest van de schepping kunnen ons niet aan deze waarheid loskoppelen.

Er zal een Dag komen waarop de ene ziel de andere ziel niets kan baten. Een Dag dat gepaard gaat met verschrikkelijk martellingen en kwellingen. Een Dag dat de onrechtvaardigen afschuwelijke kreten uit hun longen persen. Kreten, mevrouw Hirshi Ali, die rillingen over iemands rug zullen veroorzaken; dat de haren op de hoofden rechtovereind doet staan. Mensen zullen dronken worden gezien (van angst) terwijl zij niet dronken zijn. ANGST zal op die Grote Dag de atmosfeer vullen:

Wanneer de zon opgerold wordt.
En wanneer de sterren vallen.
En wanneer de bergen bewogen worden.
En wanneer de drachtige kamelen achtergelaten worden.
En wanneer de zeeën tot koken gebracht worden.
En wanneer de zielen verenigd worden.
En wanneer het levend begraven meisje ondervraagd wordt.
Voor welke zonde zij gedood werd.
En wanneer de bladen opengeslagen worden.
En wanneer de hemel afgestroopt wordt.
En wanneer de Djahim (de Hel) ontstoken wordt.
En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt.
Dan weet een ziel wat zij verricht heeft. (81:1-14)

Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder.
En van zijn moeder en zijn vader.
En van zijn vrouw en zijn kinderen.
Een ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.
Gezichten (van de ongelovigen) zullen op die Dag met stof bedekt zijn.
En een duisternis zal hen omhullen.
Zij zijn degenen die de zondige ongelovigen zijn (80:34-42)

U als ongelovige extremist gelooft natuurlijk niet in de bovenstaande beschreven scène. Voor u is het bovenstaande slechts een verzonnen dramatisch stukje uit een Boek zoals velen. En toch, mevrouw Hirshi Ali, durf ik mijn leven ervoor te wagen om te beweren dat het ANGSTZWEET u uitbreekt wanneer u dit leest.

U, als ongelovige fundamentalist, gelooft natuurlijk dat er geen Oppermacht is die het hele universum bestuurt. U gelooft niet dat uw hart, waarmee u de waarheid verwerpt, vóór elke tik toestemming moet vragen aan deze Oppermacht om te kloppen. U gelooft niet dat uw tong waarmee u de Leiding van deze Oppermacht ontkent onderhevig is aan Zijn wetten. U gelooft niet dat leven en dood door deze Oppermacht wordt geschonken.

Als u daadwerkelijk in dit alles gelooft, dan moet de volgende uitdaging voor u geen belemmering zijn.

Ik daag u met deze brief dan ook uit om uw gelijk te bewijzen. U hoeft er niet veel voor te doen:

Mevrouw Hirshi Ali: WENST de DOOD als u werkelijk van uw gelijk OVERTUIGD bent.

Neemt u deze uitdaging niet aan; weet dan dat mijn Meester, de Meest verhevene, u heeft ontmasterd als een onrechtpleegster.

'Wenst dan de dood, als jullie waarachtig zijn.' Maar zij zullen hem (de dood) nooit wensen, vanwege wat hun handen (aan zonden) hebben voortgebracht.
En Allah is Alwetend over de onrechtplegers. (2:94-95).

Om te voorkomen dat mij hetzelfde zou kunnen worden verweten als u, zal ik deze wens vóór u wensen:

Mijn Rabb, schenk ons de dood om ons te verblijden met het martelaarschap.
Allahoemma Amien.

Mevrouw Ayaan Hirshi Ali en de rest van de extremistische ongelovigen: de Islam heeft de vele vijandigheden en onderdrukkingen in de Geschiedenis doorstaan. Telkens wanneer de druk op de Islam werd opgevoerd is hierdoor slechts het vuur van het geloof aangewakkerd. De Islam is als een afgestorven plant, die de jarenlange druk en extreem hoge temperaturen tot een diamant wordt gevormd. Een afgestorven plant dat door de grillen van de tijd gevormd wordt tot de sterkste edelsteen op deze aarde. Een edelsteen waarop de hardste moker zich kapot slaat.

AYAAN HIRSHI ALI JE ZAL JEZELF STUK SLAAN OP DE ISLAM!

U en uw kompanen weten heel goed dat de huidige Islamitische jeugd een ruwe diamant is dat slechts moet worden geslepen, zodat het haar aldoordringend licht van de Waarheid kan verspreiden. Uw intellectuele terrorisme zal dit niet tegenhouden, integendeel het zal dit alleen maar bespoedigen.

De Islam zal zegevieren door het bloed van de martelaren. Het zal haar licht verspreiden in elk donkere hoek van deze aarde en het zal het kwaad desnoods met het zwaard terugdrijven naar zijn duistere hol.

Deze losgebarsten strijd is anders dan alle voorgaande strijden. De ongelovige fundamentalisten zijn ermee begonnen en Insha Allah zullen de ware gelovigen deze eindigen. Er zal geen genade voor de onrechtplegers zijn, slechts het zwaard wordt tegen hen opgeheven. Geen discussie, geen demonstraties, geen optochten, geen petities: slechts de DOOD zal de Waarheid van de Leugen doen scheiden.

Zeg: "Voorwaar, de dood die jullie trachten te voorkomen zal jullie zeker vinden, daarna zullen jullie worden teruggevoerd naar de Kenner van het onwaarneembare en Hij zal jullie dan mededelen wat jullie plachten te doen." (62:8).

En zoals een groot Profeet ooit heeft gezegd:

"En ik weet zeker dat jij, O Pharao, ten onder gaat." (17:102).

Zo willen wij ook gelijknamige woorden gebruiken en deze voor ons uitsturen, zodat de hemelen en de sterren dit nieuws op zullen pikken en dit als een vloedgolf over alle uithoeken van het van het universum zullen verspreiden.

 

 

"Ik weet zeker dat jij, O Amerika, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O Europa, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O Nederland, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O Hirshi Ali, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O ongelovige fundamentalist, ten onder gaat."

Hasboena Allah wa nima alwakeel
Nima alMawla wa Nima anNasseer
Saifu Deen alMuwahhied


Terug naar boven...

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 

 


Criminaliteit onder Allochtonen
In 2000 werden er in Nederland 200.495 vonnissen uitgesproken. Van de veroordeelden waren 138.146 autochtoon en de rest, 62.349 allochtoon.
Verdeeld over de groepen: Marokkanen 12.243, Turken 8.052, Antillianen 7.981, Surinamers 14.824 en de overige groepen allochtonen samen 19.339.
Volgens deze cijfers zou ruim 31% van de veroordeelden een allochtone achtergrond hebben. En dat komt overeen met een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 1998. Men was toentertijd huiverig dit rapport te publiceren omdat men de percentages wel erg hoog vond. Gaat men deze cijfers doorrekenen naar de groepsgrootte dan blijkt dat Marokkanen 4,9 en Turken 2,7 en Antillianen 9,4 en Surinamers 5,6 en de overige allochtonen 1.9 maal zo vaak veroordeeld worden als autochtone Nederlanders.

Maar deze cijfers zijn een absolute ondergrens. Uit dit rapport blijkt namelijk dat een groot percentage van de daders ten onrechte als autochtoon wordt beschouwd. Het politieherkenningssysteem registreert slechts het geboorteland en de nationaliteit van de verdachte. Dus een genaturaliseerde allochtoon van de tweede generatie geldt als autochtoon!

Hier is dus een enorme vertekening, die per groep sterk zal verschillen (Surinamers en Antillianen hebben bijvoorbeeld vrijwel allemaal de Nederlandse nationaliteit, daar zal de vertekening het grootst zijn), maar over alle groepen heen laat zich een vertekening van gemiddeld 40% zien. Slechts 60% van de allochtone daders wordt als zodanig, als allochtoon, geregistreerd.

Als we de cijfers voor deze omissie – overigens naar etnische groep niet verder gedifferentieerd, dus veralgemeend – corrigeren, krijgen we het volgende beeld:

Van de veroordeelden worden dan Marokkanen 20.405 maal veroordeeld, Turken 13.420, Antillianen 13.152, Surinamers 24.707 en de overige allochtonen 32.232 keer. Autochtonen plegen dan in totaal 96.580 misdrijven en alle allochtonen 103.915. Dus de allochtonen plegen, afgaande op de veroordelingen, in absolute zin meer delicten dan de autochtonen, hoewel ze maar 12% van de bevolking uitmaken! Op zich al een behoorlijk onthutsend cijfer, wat aansluit op een bericht in de Elsevier dat allochtonen in de gevangenissen al een meerderheid vormen.
Als we deze cijfers weer relateren aan de bevolkingsaantallen van de verschillende etnische groepen krijgen we de volgende cijfers:

Marokkanen worden dan (veralgemeend) 12 Turken 7 Antillianen 23, Surinamers 14 en de overige allochtonen 5 maal zo vaak veroordeeld als autochtone Nederlanders.

Zelfs deze cijfers geven waarschijnlijk niet de werkelijkheid weer. Want voornamelijk de eerste generatie allochtonen wordt in de criminaliteitsstatistieken als allochtonen aangemerkt, maar de hoofdmoot aan criminele delicten zit met name bij de tweede generatie. Deze blijft in de statistieken het meest buiten beeld. En je hoeft niet gestudeerd te hebben om te zien dat juist de tweede generatie zich het meest misdraagt. Met name Marokkaanse en Antilliaanse jongelui zijn berucht. Maar ook kleinere groepen als bijvoorbeeld Somaliërs vallen op in negatieve zin.

Laten we eens van de veronderstelling uitgaan dat 40% die niet in de officiële politiestatistieken voorkomt – wat voornamelijk jeugd is – 50% crimineler is dan de eerste generatie. Als we deze cijfers verwerken komen we op de volgende getallen: Marokkanen plegen dan 24.486 misdrijven (17 maal zo vaak als autochtonen), Turken 16.104 (10 maal zoveel) Antillianen 15.782 (34 maal zoveel !!), Surinamers 29.648 (20,5 maal zo vaak) en de overige allochtonen 38.678 (6,8 maal zo vaak). In deze opstelling plegen de allochtonen 124.698 misdrijven tegen de autochtonen 75.797.

MEER CIJFERS OVER DE MULTICUL OP: STATISTIEK

Terug naar boven...RATELBAND
E
mile Ratelband heeft per 2002 een kieslijstprogramma waaruit:

Overbevolking en Immigratie
Grote delen van Nederland zijn overvol. Natuurlijk kunnen er 100 miljoen mensen in ons land wonen. Dat is een kwestie van alles vol bouwen en efficiënt stapelen. De vraag is echter of we in zo'n land willen wonen. Ons antwoord daarop is nee. De verschijnselen die gepaard gaan met overbevolking als agressie, vervreemding, anonimiteit, geweld en het verdwijnen van absoluut noodzakelijke normen en waarden veroorzaken ongerustheid met angst als gevolg. Daar komt bij dat door een snelle instroom van vertegenwoordigers van andere culturen onze samenleving onder grote spanningen is komen te staan. Wij zijn voorstander van een multiraciale samenleving. Wat iedereen achter de voordeur doet is zijn of haar zaak. Buiten de voordeur kunnen wij alleen maar samenleven als we elkaar respecteren. En elkaar respecteren kan alleen maar indien men elkaar kent. Wij zijn voor een zo vrij mogelijke samenleving. Wij zijn echter ook een groot voorstander van onze Nederlandse waarden zoals vastgelegd in onze grondwet. Dat zijn de regels waaraan elke Nederlandse ingezetene zich dient te houden wil dit land leefbaar blijven. Wij zijn ook voorstander van onze dominante cultuur. Wij willen deze ook handhaven. Het is niet voor niets dat de halve wereld zich in ons land wil vestigen. Het is een welvarend land en dat komt niet zo maar. Dat komt door onze cultuur. Wij zijn van mening dat de problemen waarmee wij worstelen eerst opgelost dienen te worden voordat er wellicht weer mensen in ons land kunnen worden toegelaten. Een aantal van de problemen die voortvloeien uit de grote hoeveelheid mensen zijn niet veroorzaakt door de immigratiegolf, maar worden daar wel door verergerd. Wij zijn er voor om de immigratie zoveel mogelijk tot staan te brengen. Alle aandacht moet worden gericht op het integreren van de nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Buitenlanders die zich hier blijvend hebben gevestigd dienen te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Wij zijn tegen twee paspoorten. Buitenlanders die beschikken over twee nationaliteiten en die misdaden begaan dient de Nederlandse nationaliteit te worden ontnomen, met alle remigratiegevolgen van dien. Gezinshereniging dient beperkt te blijven tot 1e graad (vrouw en kinderen) hereniging. Nieuwe Nederlanders dienen voor een eerste periode van 8 jaar een tijdelijk paspoort te krijgen, dat weer kan worden ingetrokken bij crimineel gedrag, het ontbreken van een inkomen enz. Voor politieke vluchtelingen dienen korte procedures ontwikkeld te worden. Na het verkrijgen van een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen deze mensen tegen betaling worden ondergebracht bij Nederlandse gezinnen. Dit bevordert een snelle integratie en is aanzienlijk goedkoper dan huisvesting in instellingen. Indien achteraf blijkt dat er onwaarheid is gesproken bij de intake als politiek vluchteling of bij schijnhuwelijken respectievelijk bij scheidingen dient het Nederlanderschap weer te worden ontnomen en dient betrokkene met onmiddellijke ingang te remigreren.

Veiligheidsbeleid
De mogelijkheid om buitenlandse criminelen tegen betaling in het land van herkomst te laten berechten voor in ons land bedreven wandaden en hun gevangenisstraf uit te laten zitten dient te worden onderzocht. Ook hiervoor geldt dat de voorzieningen aanmerkelijk goedkoper te maken zijn en dat er sprake is van nieuwe werkgelegenheid in de landen van herkomst. Extra gevolg kan zijn dat buitenlandse criminelen ons land gaan mijden omdat ze weten niet hier berecht en in de gevangenis te komen, maar in hun land van herkomst. De straffen zijn daar vaak hoger en de omstandigheden daar zijn meestal minder aantrekkelijk dan in een gevangenis in ons land. De andere kant is dat Nederlanders die in andere landen in de gevangenis zitten in ons land hun opgelegde straf uit kunnen zitten.

De Instroom
Er zijn verschillende soorten instromers in Nederland. Immigranten willen zich definitief vestigen. Vluchtelingen ontvluchten hun land omdat er sprake is van economische en/of politieke misère. Daarnaast is er ook sprake van een grote instroom veroorzaakt door de gezinshereniging. Ook zijn er groepen die tijdelijk willen werken in ons land. Te denken valt aan bijzondere beroepen waar bij bedrijven grote behoefte aan is, maar ook aan seizoenswerknemers in de landbouw. Wij zijn van mening dat immigranten alleen dan welkom zijn indien zij iets hebben toe te voegen aan de Nederlandse economie. Dat is niets nieuws. In vele andere landen als Brazilië, Canada, de VS en Australië is dat heel gewoon. Economische vluchtelingen dienen niet meer te worden toegelaten. Politieke vluchtelingen dienen bij voorkeur in de eigen regio te worden opgevangen, maar zullen indien ze ons land toch inkomen slechts een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Ze verkrijgen daardoor alle rechten, maar zullen terug moeten indien de politieke situatie in het land van herkomst zich wijzigt. Voor seizoenarbeid en arbeid die voortvloeit uit tijdelijke tekorten op de arbeidsmarkt dient een aparte soepel toe te passen tijdelijke verblijfsvergunning te worden verstrekt op basis van een verklaring van de desbetreffende werkgever. Indien een CWI niet binnen een week ten behoeve van een agrarisch bedrijf een arbeidskracht kan leveren dient automatisch een vergunning te worden verstrekt. Bij bijzondere beroepen is deze termijn een maand. De werkgever is en blijft gedurende het gehele verblijf verantwoordelijk voor de desbetreffende werknemer. Met een dergelijke soepele regeling kunnen werkgevers, indien geen Nederlands aanbod van arbeidskrachten is te vinden, altijd beschikken over werknemers. Het is dan ook niet meer dan billijk dat de straffen voor het in dienst nemen van illegale werknemers zo hoog worden dat dit probleem zich vanzelf oplost. Gezinshereniging dient zo veel mogelijk te worden tegengegaan. Wij zijn er voorstander van dat betrokken buitenlander in het land van herkomst een Nederlandse inburgeringcursus met goed gevolg heeft afgesloten en zelf in zijn of haar onderhoud kan voorzien. Wij zijn overgevoelig aan het worden voor verwijten naar onze kant door immigranten. Als voorbeeld noemen wij de idiotie van het eisen van een vergoeding voor slavenarbeid die in een ver verleden is verricht en/of het oprichten van slavenmonumenten. Een ander voorbeeld is het verwijt dat men wordt gediscrimineerd door de Nederlandse samenleving. Er is ook nog zoiets als een emancipatieproces en op een individueel niveau van in de persoon gelegen factoren, zoals gebrekkige kennis van onze taal. Iets anders is de ereschuld die wij hebben aan de Indische Nederlanders in het algemeen en de Molukkers in het bijzonder. Wij zullen ons best doen om eerherstel voor deze groepen te bereiken.

Ontwikkelingssamenwerking is ook in ons belang, omdat een wereld waar een deel van de bevolking in weelde leeft en een ander deel van de honger sterft geen veilige wereld kan zijn. Deze tweedeling is er o.a. de oorzaak van dat nieuwe fundamentalistische bewegingen ontstaan die met extreem geweld hun doel willen bereiken. Als je, zoals wij, de economische immigratie wilt stoppen en de opvang van de vluchtelingen in de eigen regionen wilt doen laten plaats vinden, is het noodzakelijk om daar economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Op dit moment is het zo dat een groot deel van het Nederlandse ontwikkelingsgeld wordt verdeeld via Internationale organisaties en particuliere organisaties. Dat is voor zowel de eigen burgers als de ontvangers in de landen waaraan hulp wordt verleend uiterst vervreemdend. Voor ons gevoel verdwijnt ons geld in een bodemloze put. Wij als gevers willen weten waar ons geld blijft en zij als ontvangers willen er trots op zijn dat ze niet van de liefdadigheid leven en een ook voor ons nuttige tegenprestatie leveren. Wij wensen dus veel meer gebonden hulp te gaan geven.

Onderwijs
Op Godsdienst gebaseerd onderwijs dient te worden afgeschaft. Wel kan er sprake blijven van bijzondere scholen, maar dat dient gebaseerd te zijn op de methode van les geven. Iedere school is verplicht om het vak "godsdiensten en levensbeschouwing" in te voeren. De vrijheid van onderwijs mag geen alibi zijn om kinderen te indoctrineren. De basis van onze samenleving is die van vrije burgers die zelf keuzen maken. Ook het onderwijs dient zich aan dit uitgangspunt te conformeren. Scholen die zich onder het mom van de vrijheid van onderwijs niet aan de grondwet houden dienen te worden gesloten. Hetzelfde geldt voor scholen waar Nederlands niet de voertaal is.

Ratelbands Programmapunten (2002) Vreemdelingenbeleid:
Opvang van vluchtelingen in eigen regio via het UNHCR · Instroom asielzoekers drastisch beperken · Immigratie via gezinsvorming beperken; leeftijd gezinsvorming naar 24 jaar. · Gefaseerde toegang tot sociale voorzieningen · Effectief terugkeerbeleid naar veilige landen en aanpakken illegaal verblijf · Vraag naar illegale arbeid verminderen · Bij uitzetting ook een ongewenstverklaring, zodat illegalen niet terugkomen · Criminele illegalen direct uitzetten · Integratie en Nederlandse taal verplicht · Succesvol inburgeringexamen voorwaarde voor verkrijging verblijfsvergunning · Verkrijging Nederlanderschap na 10 jaar i.p.v. 5 jaar · Geen overheidsbrochures meer in vreemde talen · Antillen onder Nederlandse rechtshandhaving brengen · Discussie starten over art. 1 Gelijkheidsbeginsel vs art. 7 Vrijheid van meningsuiting.

Terug naar boven...


STRAFFEN BEGIN 21e EEUW

Is een vreemdeling welkom in Nederland?
Het antwoord is neen. Nederland voert een restrictief vreemdelingenbeleid. In gewoon Nederlands komt het er op neer: een vreemdeling is niet welkom, tenzij hij of zij rechten ontleent aan de wet of een verdrag. Er zijn natuurlijk andere landen die wel nieuwe burgers willen hebben, de zogenaamde immigratielanden. Nederland behoort niet tot de immigratielanden.


VOORBEELDEN VAN STRAFFEN VOOR MIGRANTEN

Niet aanwezig zijn bij alle onderdelen van het voor hem vastgestelde educatief programma, daaronder begrepen het afleggen van een toets (artikel 9, eerste lid, en artikel 10, derde lid WIN). De bestuurlijke boete bedraagt ingevolge het Boetebesluit 20 procent van de voor de nieuwkomer geldende bijstandsnorm, genoemd in hoofdstuk IV, afdeling 1, paragraaf 2, van de Algemene bijstandswet, nadat deze bijstandsnorm voor een belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die een alleenstaande, of een alleenstaande ouder is eerst is verhoogd met de toeslag, genoemd in artikel 33, tweede lid, van die wet. Bij herhaling van een gedraging die in strijd met de artikelen 2, 4, vierde lid, 8, eerste volzin, 9, eerste lid, 10, derde lid, of 12, eerste lid, van de wet is, binnen twaalf maanden nadat aan de nieuwkomer ter zake van die gedraging een bestuurlijke boete is opgelegd, bedraagt de bestuurlijke boete 40 procent van de in artikel 3 bedoelde bijstandsnorm, verhoogd met de in dat artikel bedoelde toeslag.

Niet verlenen van medewerking aan het inburgeringsonderzoek (artikel 4, vierde lid WIN). De bestuurlijke boete bedraagt ingevolge het Boetebesluit 20 procent van de voor de nieuwkomer geldende bijstandsnorm, genoemd in hoofdstuk IV, afdeling 1, paragraaf 2, van de Algemene bijstandswet, nadat deze bijstandsnorm voor een belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die een alleenstaande, of een alleenstaande ouder is eerst is verhoogd met de toeslag, genoemd in artikel 33, tweede lid, van die wet. Bij herhaling van een gedraging die in strijd met de artikelen 2, 4, vierde lid, 8, eerste volzin, 9, eerste lid, 10, derde lid, of 12, eerste lid, van de wet is, binnen twaalf maanden nadat aan de nieuwkomer ter zake van die gedraging een bestuurlijke boete is opgelegd, bedraagt de bestuurlijke boete 40 procent van de in artikel 3 bedoelde bijstandsnorm, verhoogd met de in dat artikel bedoelde toeslag.

Niet zich melden voor een inburgeringsonderzoek (artikel 2 WIN). De bestuurlijke boete bedraagt ingevolge het Boetebesluit 20 procent van de voor de nieuwkomer geldende bijstandsnorm, genoemd in hoofdstuk IV, afdeling 1, paragraaf 2, van de Algemene bijstandswet, nadat deze bijstandsnorm voor een belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die een alleenstaande, of een alleenstaande ouder is eerst is verhoogd met de toeslag, genoemd in artikel 33, tweede lid, van die wet. Bij herhaling van een gedraging die in strijd met de artikelen 2, 4, vierde lid, 8, eerste volzin, 9, eerste lid, 10, derde lid, of 12, eerste lid, van de wet is, binnen twaalf maanden nadat aan de nieuwkomer ter zake van die gedraging een bestuurlijke boete is opgelegd, bedraagt de bestuurlijke boete 40 procent van de in artikel 3 bedoelde bijstandsnorm, verhoogd met de in dat artikel bedoelde toeslag.

Niet zich laten inschrijven bij een educatie-instelling (artikel 8 WIN). De bestuurlijke boete bedraagt ingevolge het Boetebesluit 20 procent van de voor de nieuwkomer geldende bijstandsnorm, genoemd in hoofdstuk IV, afdeling 1, paragraaf 2, van de Algemene bijstandswet, nadat deze bijstandsnorm voor een belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die een alleenstaande, of een alleenstaande ouder is eerst is verhoogd met de toeslag, genoemd in artikel 33, tweede lid, van die wet. Bij herhaling van een gedraging die in strijd met de artikelen 2, 4, vierde lid, 8, eerste volzin, 9, eerste lid, 10, derde lid, of 12, eerste lid, van de wet is, binnen twaalf maanden nadat aan de nieuwkomer ter zake van die gedraging een bestuurlijke boete is opgelegd, bedraagt de bestuurlijke boete 40 procent van de in artikel 3 bedoelde bijstandsnorm, verhoogd met de in dat artikel bedoelde toeslag.

Niet verlenen van medewerking aan de overige onderdelen van het voor hem vastgestelde inburgeringsprogramma (artikel 12, eerste lid WIN). De bestuurlijke boete bedraagt ingevolge het Boetebesluit 20 procent van de voor de nieuwkomer geldende bijstandsnorm, genoemd in hoofdstuk IV, afdeling 1, paragraaf 2, van de Algemene bijstandswet, nadat deze bijstandsnorm voor een belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die een alleenstaande, of een alleenstaande ouder is eerst is verhoogd met de toeslag, genoemd in artikel 33, tweede lid, van die wet. Bij herhaling van een gedraging die in strijd met de artikelen 2, 4, vierde lid, 8, eerste volzin, 9, eerste lid, 10, derde lid, of 12, eerste lid, van de wet is, binnen twaalf maanden nadat aan de nieuwkomer ter zake van die gedraging een bestuurlijke boete is opgelegd, bedraagt de bestuurlijke boete 40 procent van de in artikel 3 bedoelde bijstandsnorm, verhoogd met de in dat artikel bedoelde toeslag.

Vreemdelingenland
Wie is en wat doet Vreemdelingenland? Vreemdelingenland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van garantstellers en vreemdelingen. Indien noodzakelijk doet zij dit met alle middelen die de Nederlandse wet haar toestaat. Voor nog meer informatie www.vreemdelingenland.com/vl.htm

Welke diensten biedt Vreemdelingenland aan? Vreemdelingenland biedt vele diensten aan (u vindt hierover volop informatie op de website www.vreemdelingenland.com): - Het Pakket Gezinsvorming, Samenwonen en Gezinsvorming. Met dit pakket wordt een definitief verblijf bij (toekomstige) (huwelijks)partner in Nederland beoogd;
- Het Informatiepakket (overheidsfolders in een andere taal dan het Nederlands);
- De Nieuwsbrieven (met informatie over allerlei onderwerpen);
- De Informatiedag (bestemd voor toekomstige garantstellers);
- En de Website (alle informatie op de website is GRATIS).
Alle diensten zijn UITSLUITEND beschikbaar voor leden van VREEMDELINGENLAND en zijn bereikbaar via INFODESK.

Wat doet Vreemdelingenland niet? Vreemdelingenland neemt geen beslissing op het verzoek voor een verblijfsvergunning. Uitsluitend de daartoe bevoegde diensten (Immigratie- en Naturalisatiedienst, of de Vreemdelingendienst) besluiten op het verzoek voor een verblijfsvergunning.


SCHIJNHUWELIJK/ECONOMISCHE MENSENSMOKKEL

Een schijnhuwelijk is géén echt huwelijk en heeft uitsluitend tot doel de vreemdeling aan een verblijfsvergunning te helpen. Een schijnhuwelijk wordt niet toegestaan.
Het is strafbaar: zowel de vreemdeling als de partner en de bemiddelaar kunnen strafrechterlijk worden vervolgd.

Worden “economische vluchtelingen” tot Nederland toegelaten? Justitie geeft nooit asiel aan vreemdelingen om 'economische redenen'. Dit is het geval als een vreemdeling uit ‘zijn of haar’ land wil vertrekken en daarna zich in Nederland vestigt om een beter (economisch) bestaan op te bouwen. Deze regel geldt voor alle vreemdelingen.

Mensensmokkel is niet toegestaan. Regelmatig worden mensensmokkelaars opgepakt en veroordeeld. De gevangenisstraf voor mensensmokkel is maximaal 8 (acht) jaar. (a) Twee personen zijn door de rechtbank tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat de twee zich schuldig hebben gemaakt aan mensenroof, mensenhandel en deelname aan een criminele organisatie. De personen ronselden in Nigeria minderjarige meisjes om ze daarna in de prostitutie te laten werken. [990721]
(b) Een Iraakse mensensmokkelaar is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar [981100]

Terug naar boven...

Terug naar Home