Terug naar Home


 HOLLAND OP ZIJN SMALST 
Holland op zijn smalst.

Multiculturele Verkenningen deel 9 (2002).
Onder redactie van Generaal P.Pardon.

Opnieuw de antropologe mevrouw
Amy Gratie.
Daaropvolgend uw ingezonden klachten.

TABOESFEER EN POLITIEKE VERLAMMING
Rond immigratie en bevolkingsomvang heeft zich in Nederland een taboesfeer ontwikkeld, waardoor zo'n kwart eeuw lang open discussie en politiek handelen zijn verlamd. Toen in de jaren ’70 een omvangrijke immigratiegolf op gang kwam (Surinamers; gezinshereniging van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders) werden bedenkingen hiertegen vlot gebrandmerkt als ‘fascisme’, omdat door het shockeffect van dit woord de gesprekspartner abrupt monddood kon worden gemaakt met een overval schuldgevoelens.

Linkse kerk, hongerstaking, hongerstaker, witte illegaal, witte illegalen.Lange tijd heeft de regering beweerd dat Nederland geen immigratieland zou zijn. Verlamd door het ontstane taboe heeft zij echter weinig ondernomen tegen de intussen steeds sterker opzettende vreemdelingenvloed. De overheid liet en laat deze getijdestroom doodgewoon over Gods akker spoelen. Toen zich eenmaal een omvangrijke populatie allochtonen had gevestigd, werd de ideologisch geïnspireerde ‘multiculturele samenleving’ uitgeroepen en als een ‘verrijking’ opgediend.
In zijn nota "Kansen Krijgen, Kansen Pakken: Integratiebeleid 1999-2002" heeft Stedenminister Van Boxtel voor het eerst de ultieme erkenning van Hollands onvermogen uitgekraaid: "Het is onmiskenbaar dat Nederland een immigratieland is geworden dat zich moet instellen op een steeds grotere druk op het integratiebeleid".

 

IDEOLOGISCHE ACHTERGRONDEN

Ramadan, gastarbeider, etnische, etnische minderheid, sexueel geweld, misbruik, vrouwenmishandeling, sexueel misbruik, hoofddoek, hoofddoekje, hoofddoekjesverbod, moslima, moslimdiscriminatie. De taboesfeer, gewoonlijk aangeduid als ‘politieke correctheid’, is geschapen en wordt in stand gehouden door ideologisch geïnspireerde pressiegroepen, die ook de media beheersen. Deze vreemdelingenfreaks zijn door prof. S.W. Couwenberg, oud-hoogleraar publiekrecht en hoofdredacteur van Civis Mundi, in Trouw van 14 oktober 2000 getypeerd: "Het is vooral aan die linkerzijde waar men anderen graag beleert, dat men nieuwe, nu linkse taboes introduceert en cultiveert, en als gedachtenpolitie optreedt tegen ieder die het waagt die taboes ter discussie te stellen. Een nieuw links-libertair accent blijkt enerzijds in extreme rekkelijkheid: een alles-moet-kunnen mentaliteit. Anderzijds ontwikkelt zich een nieuwe links-libertaire intolerantie. De nieuwe rekkelijkheid kreeg namelijk de status van onaantastbare waarde."

De taboesfeer tegen ketters leunt op:
 - De overtuiging dat wij, Nederlanders, de plicht hebben om alle hulpbehoevenden uit de derde wereld, die bij ons aankloppen, op te vangen en in onze samenleving op te nemen.
 - De schaamte over ons koloniaal verleden, de slavenhandel en de Tweede Wereldoorlog.
 - De Nederlandse rijkdom van nu geeft het gevoel onkwetsbaar te zijn. Maar Nederland is volkomen afhankelijk van een voortdurende stroom goederen (voedsel en grondstoffen) van elders en dient te beseffen, dat er een grens is aan de groei.
 - Het ontkennen van bepaalde gedragspatronen bij individuen en menselijke samenlevingen zoals het ontbreken van "draagvlak" voor grote migratiestromen.
- Het misverstand dat mens en samenleving ‘maakbaar’ zouden zijn. Het kwalificeren van tegenwerpingen als ‘sociaal-darwinistisch’, ‘racistisch’, ‘fascistisch’ en ‘extreem-rechts’. Dat is te vergelijken met een veroordeling van de zwaartekracht als de werking daarvan toevallig strijdig is met ons beeld van een ideale wereld.


Linkse kerk, hongerstaking, hongerstaker, witte illegaal, witte illegalen, ramadan, gastarbeider, etnische, etnische minderheid, sexueel geweld, misbruik, vrouwenmishandeling, sexueel misbruik, hoofddoek, hoofddoekje, hoofddoekjesverbod, moslima, moslimdiscriminatie.SAMENVATTING
Wij zijn van mening, dat de samenleving in ons land gebaseerd moet zijn op wederzijds respect en eensgezindheid. Ons land mag niet uitgroeien tot een verregaand verdeelde samenleving. Uiterlijke cultuurverschillen en etnische verscheidenheid kunnen stimulerend werken. Maar over de dieper liggende normen en waarden, waarop onze wetten en onze omgangsvormen zijn gebaseerd, moet eensgezindheid bestaan. Van de omstandigheden en het toekomstige regeringsbeleid hangt het af, of er op grote schaal wederzijds vermijdingsgedrag gaat ontstaan tussen inheemsen en immigranten. Dat zal zeker het geval zijn als het beleid niet verandert en ook bij een afname van de werkgelegenheid of bij een sterke toestroom van nog meer nieuwe immigranten. "Voorlopig houdt de Nederlandse regering door handig inspelen op de angst van het Nederlandse volk voor steeds meer werkloosheid een uitverkoop van cultuur, natuurbehoud en milieubeheer," zei al prof. Westhoff in Visies op Natuurbeheer, Wageningen, 1984.

 

Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht.CONCLUSIE
Er bestaat geen enkel zinnig argument voor het nog verder doen toenemen van de bevolking in het overbeladen Nederland. Het zou verstandig zijn de achterstand bij de reeds opgenomen allochtonen weg te werken alvorens überhaupt te denken aan nieuwe immigranten. Vanuit humaniteit, tolerantie en gelijkwaardigheid wil de Nederlandse cultuur buitenlanders in nood graag helpen. Maar indien de realiteit van de binnenlandse situatie van Nederland daarbij uit het oog wordt verloren, verergeren wij de problemen van onze gasten en scheppen wij een tijdbom voor onszelf.

 

 

NAWOORD
Vanuit de wereldgeschiedenis wijzen wij nog op de gevaren die ontstaan, wanneer men probeert verschillende culturen zomaar te klutsen. Eén van die gevaren is het toenemende gevoel van onveiligheid. Een algemeen geldende basisbehoefte van mensen is juist de behoefte aan eigenheid binnen de vertrouwde groep en afweer tegen het onbekende. Mensen zijn nu eenmaal ongelijk. Het zou naïef zijn te veronderstellen dat deze realiteit wel geldt voor de rest van de wereld maar niet voor Nederland. Vandaar dat de kiezer op zoek is naar veilige, regionale alternatieven. Vroeger hielden kerk en staat hun tegenstanders in het gareel door te zeggen: "Je bent een ketter". Migrantenmaniakken herhaalden deze truc: "Je bent een racist". Opini-kneders kunnen zo effectief het grondrecht van de vrije meningsuiting verlammen.

Is u ook niets gevraagd over de toetreding van Turkije in de EU?Een verstandige overheid, zoals in Frankrijk, onderkent de problemen en streeft naar culturele uniformiteit. Wie echter zijn immigranten en minderheden aanspoort tot het hanteren van eigen normen en waarden, tot het gebruik van de eigen meegebrachte taal en tot het importeren van eigen wetten en gezagsstructuren, levert de autochtone bevolking een vreemde streek. Een ondemocratische overheid die de multiculturele samenleving afdwingt is nogal on-Nederlands en bepaald ongewenst.
In een land met een sterke culturele eenheid gaat geen dreiging uit van cultureel afwijkende minderheden. Daar kan in alle rust gewerkt worden aan de integratie van mensen die er misschien anders uitzien, maar die wel letterlijk en figuurlijk dezelfde taal spreken. Goede integratie kan bij blijvende toevloed van immigranten echter worden beschouwd als een flower-power fabel.

AMY GRATIE
Cultureel Antropologe

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON 


Terug naar Home

______________________________________________________

  U
 KLOM IN
 DE PEN

Generaal, Ik ben het niet altijd eens met wat onze mede-nederlanders van buitenlandse afkomst te melden hebben en hadden, maar ik ben altijd al voor een multi-culturele samenleving geweest. Dit vanwege het feit dat je meer dingen van elkaar leert, dan van je eigen groepje, waar de vooroordelen in het algemeen de overhand hebben... Vriendelijke Groet, Jaco Koster

- Met wat medelanders melden doelt u zeker op b.v. Imam El-Moumni's uitspraak dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is, waarvoor het OM op 25-3-2002 een discriminatieboete eiste van 1200 Euro. Inderdaad kon de imam goed liegen, want zijn verweer luidde dat hij had gesproken van een "overdrachtelijke dwaling" omdat hij immers arts had moeten zijn om de besmettelijkheid te bepalen. De rechter sprak hem in april 2002 dankzij de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Dus vergeet u zich nooit bij het uitbalken van balkenbrij te beroepen op uw geloof. Hollanders zijn erop gedresseerd dan te verstarren van eerbied. Volgens andere imams die wij hier graag tolerant hun gang laten gaan zal de mens uitsterven als homosexualiteit zich verspreidt wanneer je mannen toestaat met elkaar te trouwen. Wij schreven deze tekst ver voor Pim Fortuyn bekend werd, maar zijn uitspraak dat de Islam achterlijk is komt hinderlijk vaak bij ons boven. U bent dus voor een multi-culturele samenleving? Maar daarin komt dan wel een culturele poot voor met toenemend geweld tegen homo's hoor. Als u het over multicultureel hebt denkt u natuurlijk aan wat u zelf verkieslijk acht. Maar daar zijn de Somaliërs, de Hoetoe's, de Toetsi's, de Tamils en de Ama's het helemaal niet met u over eens. Al die mensen hebben een cultureel karakterpatroon dat levenslang doorwerkt. Daarom is een multiculturele samenleving iets wat niet bestaat. U bent niet erg duidelijk over wat u er zo fijn aan vindt.
DE GENERAAL

PIM FORTUYN
Deze mop hoorde ik in januari 2002: Er kwamen 3 mensen bij de Hemelpoort. God zat op zijn troon. De eerste was Wim Kok. Hij vroeg aan God: "Welke plaats heeft u voor mij in de hemel?" God antwoordde: "Kom aan mijn rechterhand zitten." Kok nam rechts van God plaats. De tweede was Melkert en deze vroeg hetzelfde als Wim Kok. God antwoordde: "Komt u aan mijn linker kant zitten." Afijn, Melkert nam links plaats. De derde was Pim Fortuyn en deze vroeg ook belangstellend wat zijn plek in de hemel zou zijn. God antwoordde hem: "Komt u maar op mijn plek zitten".
Hanneke A.

NSB
Pim Fortuyn schrijft: "Ondertussen is het land dat het woord apartheid uitgevonden heeft, bezig met rigoreuze segregatie van de samenleving. Over ruim tien jaar worden, aldus berekeningen van het CBS, de meeste van onze steden bevolkt door burgers waarvan meer dan de helft wortels heeft in den vreemde." Het enige wat mis is met deze uitspraak, is het feit dat Fortuyn het wil bestrijden. Oorspronkelijk heeft het "Nederlandsche Ras" blond/donkerblond/lichtbruin haar met blauwe ogen. Iedereen die andere kenmerken bij zichzelf of in de familie aantreft, is niet 100% oorspronkenlijk Nederlands en 80% van de huidige "oorspronkelijke" Nederlanders heeft al wortels in den vreemde. En dat zou niets uit moeten maken. ‘Tegen de islamisering van onze cultuur. Nederlandse identiteit als fundament’ (Pim’s Boek): is dan zeker ook geen fascistische/nationalistische uitspraak? De Nederlandse identiteit: Humbug. Die bestaat niet meer.

Alternatief voor de wegens fraude afgeblazen Westermoskee.

"Maar we moeten wel weten wat er gepreekt wordt in al die moskeeën in ons land, wel weten wat er onderwezen wordt op de islamitische scholen en de islamitische universiteit, zoals we ook moeten eisen dat ook op deze onderwijsinstellingen de Nederlandse cultuur en de vaderlandse geschiedenis wordt onderwezen. Kortom de bevolking moet weer weten wat Nederlandse identiteit is, want dat is tenslotte ons fundament."
Dit neigt helemaal naar nationaalsocialisme.
Want de Nederlandse identiteit, die bestaat niet meer.
We spreken alleen nog van westerse cultuur.
Pim Grotendorst, Amsterdam.

- Bravo, U bent weer waar u wezen moet: bij de holocaust. Maar wij zijn volkomen uitgeshockt op vergelijkingen met Hitler en Nazi-Duitsland.
Alleen, dat Nederland niet bestaat, dat geeft nog aanstoot.

DE GENERAAL
(baal ook van deel 10).

Terug naar Home