Terug naar Home

Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Statistische gegevens Multicul.
Uitverkoop van Nederland in Troonredes.
Islamofobie voor Beginners.
Godsdienst draait om Vrouwen-Sex.
Lief-Linkse Fossielen
Forumlijnen lezen/starten
Landverraadsters in aanleg
Parapsychologie van de immigratie-idioterie
Bezoek de mini-turboversie van de Pardon-site

 

Nederland over Tien Jaar
Kosmopolitisch links, wereldburger, wereldwinkel, solidariteit, solidair, doodstraf, Tamil, tamiltijger, Tamiltijger, grijze wolf, Grijze Wolven, joods, joden, Soetendorp, soetendorp, epibreren, islamhoer, familie-eer, eerwraak.

 ZELF-ISLAMISATIE 
Zelfhaat en het geringschatten van eigen identiteit is er eeuwen lang door onze dominees en priesters ingehamerd. Je bent zondig en je moet stappen zetten om OK te worden (het lijkt op STER-reclame) zoals schuld bekennen want dan kan je genade krijgen maar niet omdat je het verdiend hebt maar dankzij vergeving waar je dankbaar voor moet zijn. Doe je zakgeld maar in het busje van de zending. Achteraf krijg je nog een dubbel schuldgevoel doordat de zendelingen alle windstreken hebben gekoloniseerd met christelijk geloof, want dat is bij nader inzien een soort blanke superioriteitswaan en eigenlijk racisme.

Zo komen we op het trauma van de holocaust waardoor alles wat iets aan te merken heeft op (immigranten uit) andere culturen tot neonazi wordt bestempeld. Zelfhaat is zo bezien aangeleerd, maar vormt daarnaast tevens een (psycho)logische reactie op frustratie, want jij bent zelf de eerste oorzaak dat je lijdt, dus je bent ook degene van wie je het meeste last hebt. Wat te doen met zelfhaat en agressie uit frustratie? Nou projecteer het naar buiten dan hoef je niet in therapie. Zo kun je het vertalen in linkse politiek. Een links levensgevoel betekent dat je je identificeert met/als een slachtoffer, plus dat je je afzet tegen een onderdrukker. Babyboomers die zich ooit te weer hebben gesteld tegen autoritaire ouders, schoolmeesters, dominees en bazen, blijven altijd denken dat er slachtoffers worden onderdrukt en dat zij zelf de redders zijn, ook als zij zelf tot de elite gaan behoren. Het is immers eens zo makkelijk vanuit je villa socialistische solidariteit te eisen van de arbeiders in de probleemwijk. Een voltooide emancipatie komt de linkse mens feitelijk verrekt ongelegen. Hij heeft een alternatieve waarheid aangenomen en die is net zo hardnekkig als het calvinistische geloof van zijn autoritaire ouders. Eigenlijk wil hij zelf dominee zijn maar dan links, en als zodanig alle slachtoffers nivelleren (behalve zichzelf) omdat het anders een klassenmaatschappij is, en al die genivelleerde types ook nog blijven opvoeden tot de ware leer. Helaas voor links is er geen echte revolutie geweest om dat te bereiken, maar die kun je alsnog simuleren door aan te schoppen tegen je eigen land en cultuur door over te gaan tot massa-immigratie van types die al van zichzelf allemaal genivelleerde eenheidsworsten zijn in de ogen van links, namelijk islamieten. En met dat grote voordeel dat zij ook nog eens prachtig zielig zijn! Vanuit zijn cultuur is een moslim per definitie beledigd, vandaar zijn zieke eergevoel. Ook al staat hij op nonactief, als moslim hoort hij bij de heilige oorlog tegen niet-moslims, en al is maar 1% uit zijn midden fanatiek, dat is genoeg voor veel ellende in het gastland. De radicalen openlijk afvallen bedreigt nog eens zijn eigen leven. Bovendien voelt de helft van de zgn. gematigde moslims toch wel voor de sharia, waarmee we zien dat het gaat om een politieke ideologie. Linkse zieligheidstrainers en beledigde islamieten doen handjeklap: samen kennen zij de muzzelman!
Zodoende hoeven gastarbeiders nooit meer naar huis en mogen zelfs hun hele familie laten overkomen, geheel verzorgd met uitkering en woningen, tot op de huidige dag.
Je onbewuste schuldgevoel van christelijke oorsprong en de hersenspoeling van het holocaust-trauma krijgen ruim baan in je Jaren 60-leer dat alles moet kunnen en dat alles maakbaar is, bijvoorbeeld kutmarokkanen kun je volgens links bijgeloof met genoeg subsidiegeld omtoveren in cultuurverrijkers.

Wie wordt graag van zijn geloof beroofd? Hoe intellectueler een linkse dominee is, des te erger hij door zijn eigen "intelligentie" (woordgoochelarij) wordt weerhouden om de idioterie te zien.
Hij zette zich vroeger hevig af tegen het geloof van zijn ouders maar de onderdrukten met wie hij zich identificeert zijn zelf nog 10x erger dan een Hollandse zwartekousenkerk. En dat die heel Europa helpen koloniseren omdat zij al 1400 jaar de enig ware leer geloven te belijden: daarvoor hebben linkse dominees een roetzwarte kolenzak over hun hoofd, want een blinddoek kun je het nauwelijks noemen. Dit is het grootste politieke mysterie van de huidige tijd.
Zo krijg je dus zelfislamisering, maar is dit ook zelfhaat? Ten dele, vanwege het achterliggend minderwaardigheidsgevoel dat woedend maakt, en achter die woede zit verdriet, maar dat verdriet moet in toom gehouden worden, door Nederland tot een vijand te verklaren die je bestrijdt. Liever ons laten overspoelen door niet-westerse kansloze analfabete horden dan zoïets verachtelijks als "rechts" serieus te nemen. Nee, rechts kaffer je uit voor extreem rechts, bruinhemd en haatzaaier.

Een linkse dominee is "cultuur-nihilist": hij vind het slecht om trots te zijn op eigen cultuur want dan ben je een verrader van het internationale proletariaat ("kosmopoliet" noemt de cultuurnihilist zich deftig).

De linksmens gelooft in de maakbaarheid van een utopie en als iemand beweert dat die andere cultuur onverenigbaar is van karakter met de onze dan is zo iemand dus een vieze rechtse mensenrechten-schenner. Dat de linksmens zelf een landverrader is vormt wel het laatste wat er bij hem in wil.
Als zelfislamiseerder ziet hij zich als heilbrenger en weldoener. En als rechts een demonstratie houdt dan regels links een "tegendemonstratie" om de lucht te zuiveren (tegendemonstraties zijn nooit rechts).

Alleen zelfhaters helpen bij het terugdraaien van de klok zou je denken. Hoe het ook moet worden verklaard, Nederland en Europa kunnen er diep mee komen te zinken, de kater komt later, en na ons de zondvloed, maar eerst nog even alles vergeten tijdens een vliegvakantie naar Marokko of Turkije.
Generaal P.Pardon

 

Centraal Bureau voor de Statistiek
28 maart 2001
Persbericht

Over tien jaar twee miljoen allochtonen

In Nederland zullen over tien jaar naar verwachting twee miljoen nietwesterse allochtonen wonen. Nu zijn dit er nog 1,4 miljoen. De totale bevolking van Nederland groeit in deze periode met een miljoen
personen. Dit betekent dat bijna tweederde van de bevolkingsgroei in de komende tien jaar voorkomt uit de groei van het aantal niet-westerse allochtonen.

Dit blijkt uit de nieuwe allochtonenprognose van het CBS.
Tweede generatie groeit sneller dan eerste generatie.
De eerste generatie niet-westerse allochtonen groeit in tien jaar tijd met een derde, van 0,9 miljoen in 2000 naar 1,2 miljoen in 2010. Dit komt vooral door asielmigratie, gezinsvormende migratie en
gezinsherenigende migratie. De tweede generatie groeit met 60 procent van 0,5 miljoen naar 0,8 miljoen in 2010. De tweede generatie neemt relatief sterk toe doordat niet-westerse allochtone vrouwen over het
algemeen meer kinderen krijgen dan autochtone vrouwen.
Aantal Turken neemt sneller toe dan aantal Surinamers. Van de huidige 1,4 miljoen niet-westerse allochtonen behoort ruim 40 procent tot de grootste twee allochtone groepen: Turken en Surinamers. Allochtonen met een Turkse achtergrond vormen op dit moment met 309 duizend personen de grootste groep niet-westerse allochtonen. Vooral door de groei van de tweede generatie zal het aantal Turkse allochtonen toenemen tot 381 duizend in 2010. Het
aantal personen met een Surinaamse achtergrond is met 303 duizend nagenoeg gelijk aan het aantal Turken. Omdat Surinaamse vrouwen gemiddeld minder kinderen krijgen dan Turkse vrouwen groeit het
aantal Surinamers minder snel dan het aantal Turken.
Gemiddeld kindertal daalt aanzienlijk.

 

 

Bij de Marokkanen groeit vooral de tweede generatie sterk. Dit komt door het relatief hoge aantal kinderen dat Marokkaanse vrouwen gemiddeld krijgen. Het vruchtbaarheidscijfer van Marokkaanse vrouwen
bedraagt 3,3 kinderen per vrouw. De komende jaren daalt dit aantal kinderen aanzienlijk. Niettemin krijgen ook over tien jaar Marokkaanse vrouwen nog relatief veel kinderen: 2,6 per vrouw.

 

Aziaten in opkomst
De snelst groeiende groep allochtonen wordt gevormd door mensen uit Aziatische landen. Vooral het aantal personen uit landen als Irak, Iran en Afghanistan is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Voor de komende
periode wordt aangenomen dat 60 procent van de asielzoekers uit Aziatische landen zal komen. Hierdoor neemt het aantal Aziaten van de eerste generatie sterk toe.

Aantal allochtonen groeit sneller dan totale bevolking
Tegenover de groei van het aantal niet-westerse allochtonen staat een zeer beperkte groei van het aantal autochtonen. Het aandeel nietwesterse allochtonen neemt toe van 9 procent nu tot 12 procent over tien jaar. Vanaf 2009 zal door de vergrijzing sprake zijn van een afname van het aantal autochtonen. De toename van het aantal allochtonen zal ook na 2010 doorzetten. Halverwege de eeuw zullen er naar verwachting 3,9 miljoen niet-westerse allochtonen in Nederland wonen.
Het aandeel in de totale bevolking groeit daarmee tot iets meer dan 20 procent op een totale bevolkingsomvang van 18 miljoen personen.
Deze groei komt in toenemende mate voor rekening van de tweede generatie.

Technische toelichting
Het CBS rekent tot de allochtonen alle personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Allochtonen die zelf in het buitenland zijn geboren vormen de eerste generatie en allochtonen die in Nederland zijn geboren de tweede generatie. Allochtonen van de eerste generatie worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland. Ze worden tot de niet-westerse allochtonen gerekend als ze zijn geboren in Turkije, Afrika, Latijns-Amerika of Azië met uitzondering van Japan en Indonesië.
Op grond van hun sociaal-economische positie worden allochtonen uit Japan en Indonesië tot de westerse allochtonen gerekend.
Wat Indonesië betreft gaat het vooral om mensen die in voormalig Nederlands-Indië zijn geboren. De tweede generatie wordt onderverdeeld in westers en nietwesters op grond van het geboorteland van hun moeder. Is dit Nederland, dan is het geboorteland van de vader bepalend. Voor de tweede generatie is het onderscheid tussen westers en niet-westers gebaseerd op dezelfde landenindeling als voor de eerste generatie.

 

   Begin een discussielijn of volg de redenaties van  
  anderen over de  MULTICUL door te klikken op:
 
 FORUM


 

  U
 KLOM IN
 DE PEN

Meneer Pardon,
Leest u eens iets van de Zuid-Afrikaanse imam Farid Esack, dan valt misschien het bord weg voor uw botte hoofd. Bijgaand ook een verhandeling die ik uit Trouw van 31-12-2004 heb gedownload van de socioloog J.A.A. van Doorn: "Gewogen en de licht bevonden".
drs. F. van der Steen
(socioloog)

Geachte heer Van der Steen,
Samengevat: een verlichte imam die volgens ons zo fijn is als gemalen poppenstront en een betweterige schrijnend linkse socioloog.
Wij zijn voorstander van maximale restricties aan immigratie en aan de opvreting van de Nederlandse beschaving, door culturen die de meerderheid in dit land nooit heeft willen invoeren. Een meerderheid die te bang was dit te bekennen uit angst voor schrijnend linkse zedenmeesters zoals Van Doorn uit Trouw.

Een echte socioloog had toch zelf al die jaren kunnen zien op CBS-curven dat de misdaad sinds 1960 is verTIEN-voudigd, en dat die curven gelijk oplopen met die van de netto immigratie sinds 1950? Maar dat wou Van Doorn niet onderkennen omdat hij geblokkeerd wordt door de zondenboktheorie.
Als er 1 verstandig gebruik is van die theorie is dat wel immigratiestromen juist willen stoppen.
Maar groenlinke gelijkhebbers gaan juist gewoon door: van de ruim 9000 binnenkomende asielzoekers per jaar zijn er tegen 2005 liefst 7000 smokkelwaar, dus zegt een UvA-pik graag tegen een linkse TV-journalist: dat krijg je ervan als je ze het binnenkomen moeilijker maakt. Voelt u hem? Er moet nog veel meer immigratie bijkomen want anders smokkelt de misdaad ze binnen. Huisvredebreuk moet legaal worden anders komen er meer inbrekers.

Berovingen en bedreigingen, demonisering, in watten leggen, slachtofferbewustzijn, slachtoffercultuur, zieligheidscultuur, knuffelturk.

Reeds werden Marokkanen 17 maal zo vaak, Turken 10 maal zo vaak, Antillianen 34 maal zo vaak, Surinamers 21 en de overige allochtonen 7 maal zo vaak veroordeeld als autochtone Nederlanders, hoewel ze "slechts" 12% van de bevolking uitmaakten. Voor grondige onderbouwing en uitbening van deze cijfers kunt u klikken naar Criminaliteit Allochtonen.

 

 

U hebt een vooropgezet utopisch ideaal waar u uw argumenten ondergeschikt aan maakt, en we denken dat u daar ook zo lang mogelijk aan vast wil houden en zelfs als u zelf de laatste witte raaf bent zult u nog op sociologische dogma's wijzen en de nieuwe veroveraars vrijpleiten als zielig, zoals Bush nog zal roepen, als het klimaat goeddeels kapot is: maar inperking van de uitstoot mag economisch niet ten koste gaan van iedereen die hard werkt!

Wij op onze beurt kijken naar de sociale risico's waar wij volstrekt niet mee wensen te experimenteren, en alle verdere intellectuele zelfbevrediging daarover is niet relevant, maar gevaarlijk, mits men tegen culturele zelfmoord is, en u kunt ons daarmee ook niet overtuigen zoals wij u niet kunnen overtuigen, maar u wordt een minderheid en daarom kunnen wij u in de toekomst wel wegstemmen via Geert Wilders.


Allah weet het beter over turkologie, turkoloog, marokkanoloog, politiek correct, politiek incorrect handelen en theo van gogh.Farid Esack: Imams die letterlijke koranlezing prediken is godsdienstterrein, daar kan de overheid niets aan doen.
- Ammehoela. Zolang de meerderheid nog durft te beslissen dat zulke imams worden uitgezet is er niks wat daaraan democratisch "niet kan". Je moet mohammedanen op punten willen discrimineren waar dat bij christenen onnodig is, want dat is realistischer dan allochtonen trainen in zieligheidsbesef via 'positieve discriminatie'.
Volgens Esack durven moslims zich nauwelijks te verweren, doodsbenauwd voor de negatieve beelden waarmee ze worden gekarakteriseerd.
- Sneu zeg. Geen groter linkse troetel dan een groep die schrijnend is. Daar moet je 'tolerant' voor zijn. Echt een fundamentalistisch links dogma waarmee je alle gieren ter wereld aanzuigt om je te laten opvreten.
Esack: Lieten moslims maar assertief van zich horen door te zeggen zijn jullie nou helemaal gek om ons op één hoop te gooien met terroristen.
- Wat schrijnend, zijn ze zo anti-terroristisch maar durven ze hun mond niet open te doen? Wij geloven er allemaal niks van, en het gaat ook helemaal niet alleen maar om terrorisme. Enquêtes na het 'doodvonnis' op Rushdie van de Duivelsverzen, na de moord op Fortuyn en na 11 september lieten hoge quota islam-sympathisanten zien, grofweg de helft. Maar ze leren steeds beter liegen, want dat is hun specialiteit, dus na Van Gogh hoorden we dat niet meer. Men kan zich überhaupt afvragen of opinie-onderzoek 'werkt' bij culturen waar het individu geen eigen mening geacht wordt te hebben vooral niet als er een hoofddoek omheen zit. (Baal van ingebakerde kopjes achter balies).

 

 

Maar bij gebrek aan beter, onlangs heeft Foquz Etnomarketing onderzocht wat moslims menen over een eigen partij: 70% (inclusief degenen die daar niet tegen zijn) van hen vindt dat die er moet komen en daarvan vindt 70% dat die gebaseerd moet of mag zijn op de Sharia. Hoe plaatst een schrijnend linkse socioloog dit in zijn utopie?

Imam Esack is een lekker hapje voor gelijkdenkenden, maar voor ons is hij tegenstrijdig.
"Geweld is al heel lang deel van onze moslimtraditie..." valt niet niet rijmen met: "Nederland is in de wereld het toonbeeld van onbegrip jegens moslims geworden..."

Hoe kan iemand dergelijke saloncommunistische uilenzeik uitbraken in een tijd waarin ene "Samir A." die nog net het Binnenhof niet kon opblazen, door de rechterlijke macht (woonachtig in Wassenaar) op vrije voeten wordt gesteld (omdat hij het nog niet gedaan had) maar direct buiten de bajespoort zinloos geweld pleegt tegen persfotografen, de dienders der vrije nieuwsgaring?

Berovingen en bedreigingen, demonisering, in watten leggen, slachtofferbewustzijn, slachtoffercultuur, zieligheidscultuur, knuffelturk, turkologie, turkoloog, marokkanoloog, politiek correct, politiek incorrect, theo van gogh.


Grenzen goed op slot voor nog meer geweld dus, en binnenshuis zoveel mogelijk repressie en je niet laten intimideren, ook niet door Turkije, dat Europa chanteert met terrorismedreiging als de EU hen niet toelaat (om ons na toelating vreedzaam te overstromen).
Nederland is overigens het aardigste land in de wereld voor buitenlanders met de meeste tolerantie en de minste discriminatie of weet u een nog liever land?

In het stuk door Van Doorn: Het gevolg dat iedereen zich door de onbegrijpelijke moord op Van Gogh overvallen voelde was dat Nederland ineens de tegenstelling tussen insiders en outsiders ontdekte.
- Volgens ons had iedereen dat al jaren ontdekt, niet door een moord, maar doordat Nederland tegen zijn zin overstroomd werd met vreemdelingen, but was affraid to ask why.

Men onderschat volgens Van Doorn de aanpassingsbereidheid van de moslims.
- Lekker mee doorgaan zou ik zeggen in plaats van nog meer risico te nemen.

"Israël definieert de botsing met de Palestijnen als nationalistisch en voor geen prijs als een godsdienstoorlog," zegt Van Doorn.
- Je zou ze de kost moeten geven die dat daar met het Oude Testament in de hand wel doen.

"Door godsdienstkritiek in de politiek te introduceren brengt men de neutrale kern van onze democratie in gevaar," schrijft Van Doorn.
- Wat kan schrijnend links een kwats ophoesten als smakelijke utopie.
Nog steeds willen christelijke partijen uw euthanasie blokkeren wegens godsdienstkritiek in de politiek, en dat is uitgerekend wat we mohammedanen moeten ontzeggen, anders komt hier de Sharia, het homohuwelijk wordt verboden, u gaat luisteren naar moskeegejammer uit luidsprekers, en er komen ezelprocessen nieuwe stijl.

De moslimintegratie even "ambitieus" als de emancipatie van het industrie-proletariaat?
Wat een lekkernij van schrijnend linkse theorie. Hoeveel vreemdelingen wilde u ook alweer nog binnenlaten voor deze "uitdaging"? Op die vraag krijgen wij nooit antwoord.
Generaal P.Pardon

 

 

"Discussiepunt rond misdaadcijfers is altijd, dat de sociaal-economische verschillen een groot deel verklaren. Door bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt en door slechtere financiële omstandigheden van je ouders ga je eerder uit stelen. Er zijn zat onderzoeken waaruit blijkt dat de verschillen zo voor een belangrijk deel te verklaren zijn."

- Er zijn geen slechte financiële omstandigheden en er is geen discriminatie op de arbeidsmarkt. Nederland is het meest xenomane land ter wereld en niemand lijdt hier armoede. De uitkeringen zijn genereus en voortrek-discriminatie heeft tot overheidsbeleid behoord, waardoor er zwarten aangesteld werden die er alleen maar zaten omdat ze zwart waren, want bij blanke stagiairs legde de gemeente een sanctie op.

Het begrip armoede is tegenwoordig dan ook een constructie van het luxedenken. Zo ben je arm zonder vliegvakantie, zonder mobiel internet of zonder merkkledij. Gediscrimineerd worden is een gave aan de immigranten gegeven door schrijnend linkse betweters die dader-1 zijn voor het multicul-drama. Links heeft de infiltranten het voer in de bek gegeven, en dat was koren op hun molen, want men wilde zich toch al geen Nederlander voelen.
Men wilde toch al in eigen stam blijven zitten neerkijken op de achterlijke Hollandse cultuur, en de ruif leegvreten. Men wilde toch al joden, homo's en vrouwen discrimineren en dankbaar happen op de aangeboden zieligheidscultuur.

 

Hedy d'Ancona en Anja Meulenbelt, voormalige feministes, gehersenspoeld door de multikul.

 

Men vond toch al dat je recht hebt op verkrachten en stelen van inferieur volk. Dus kom niet aan met het slachtofferen van immigranten op de arbeidsmarkt. Wat hebben die al die jaren dan gedaan om pro-Nederlands te worden? Er is geen chemie met Nederland.

Niet elke moslim is een terrorist is, maar omgekeerd wel.

De islam doet zich als godsdienst voor maar is een anti-westers bestel dat geen subsidie moet krijgen, dat verwijdering van kruisbeelden eist omdat moslims zich eraan storen, dat gescheiden zwemmen zal opdringen, en waarvan de fanatiekelingen hoe dan komen.
Tijdelijk doen zij zich voor achter een rookgordijn van gematigdheid.

Geen misverstand: een schrijnend linkse socioloog hoort niet bij de oude socialisten. Klapstuk van die tijd was de strijd voor de emancipatie der minder bedeelden langs de burgerlijke weg van beter wonen, zeggenschap over de productiemiddelen, betere banen, innig verbonden met de industriële samenleving.
Maar lotsverbetering van arbeiders is al lang niet meer de kern van modern links, al hebben de stakingen om een promieltje extra, er nog de uiterlijke vorm van.

Modern links is sinds de Jaren 60 burgerlijkheid gaan minachten. Anti-burgerlijkheid is nu het allesoverheersende stijlthema van de linkse elite.

Remke Falsema van Groen Link met haar zorgvuldig miskend getoonzette betrappende triomf, zoals over het milieu, rijdt zelf in een natuurvijandig brandstof over de balk draaiend bakbeest volgens nieuw linkse stijl. Nieuw links is rijk. Woont zelf buiten en vindt dat er geen huizen bij mogen komen vanwege het groen en dat lotgenoten in overvolle wijken solidair met elkaar moeten wezen.
En modern links is uiteraard fervent voor royaal toelatingsbeleid, maar hun kinderen gaan naar parelwitte scholen. De anderen moeten "tolerant" zijn en hun kroost in de klas zetten bij analfabeten.
Het gaat bij modern links om de interpretatie van de samenleving met de arrogantie van de moraliteit, volgens een links zelfbeeld, niet meer om emancipatie van de onderliggende burger.

In tegendeel, ga maar na: vanuit het Gooi, Wassenaar en andere cleane wijken dirigeerden linkse stijlmeesters de primitieve stammen van waar ook ter wereld naar de volkswijken van Nederland. Met de ware leer in het vaandel verlangden zij "mensenrechten" en "tolerantie".
Maar met deze verachting van de kleine man in zijn gewone wijk werkte de schrijnend linkse elite aan de ompoling van het politieke denken: nu is er een
rechtse ideologie nodig om Nederland te redden van het establishment.

 

Hoofddoekmoslima's zeggen dag tegen feminisme en emancipatie in de multikul.

 

"Inmiddels is er een anti-buitenlander-sfeer ontstaan, die de integratie niet meer bevordert, maar bevolkingsgroepen van elkaar vervreemdt."
- Zoals uit enquêtes blijkt is de wij-zij tendens er altijd geweest. Men was alleen te correct om het te zeggen. Door het negeren van wat mensen al lang vonden, door de overspoeling met vreemdelingen, is de anti-buitenlandersfeer ontstaan. Discriminatie komt door opdringen van immigratie via de pro-buitenlander-sfeer van Schrijnend Links.

"De tweede generatie blijft ook nog gewoon allochtoon en zal wel net zo misdadig zijn, dus we verdubbelen de misdaadcijfers. Klopt niet! Allochtoon betekent uitheems. Autochtoon betekent inheems. Dat ben je als je uit het land zelf komt!"

- Het gaat erom dat men alleen als "allochtoon" te boek stond met buitenlands paspoort. Een genaturaliseerde tweedegeneratie-allochtoon heette in het politieregister dus: autochtoon.
Schrijnend Links wil immigrantenkinderen uit Marokko "autochtoon" noemen om maar te voorkomen dat er licht valt op het ware probleem.

Onlangs was Rita Verdonk te Marokko voor het opheffen van het dubbele paspoort. Een staatsminister daar riep vol getergde eer, dat een Marokkaan volgens hem Marokkaans zou blijven "tot in de tiende generatie".
Hoeveel inboorlingen uit de Derde Wereld wilt u als schrijnend groenlink socioloog nog invoeren van wie de kinderen een plaag vormen zonder dat ze allochtoon genoemd mogen worden aangezien ze hier geboren zijn, teneinde maar geen licht te laten vallen op het probleem?
Hoeveel paarden van Troje nog binnenhalen en subsidiëren?
Draait u zich nog eens lekker om.

Generaal P.Pardon

(Baalt u ook rustig van onze aflevering Marokkanen!)   Begin een discussielijn of volg de redenaties van  
  anderen over de  MULTICUL door te klikken op:
 
 FORUM

 

NOG NIET GENOEG VAN: CIJFERSTUF?
KRO's Actualiteitenrubriek Brandpunt houdt in maart 1981 een enquête onder 1200 Nederlanders, waarvan 79% vindt dat "Nederland beter af zou zijn zonder buitenlanders", en 8% is het daar beslist mee oneens. Terwijl 7% vindt dat buitenlanders hun eigen gebruiken moeten kunnen handhaven, eist 57% volledige aanpassing; 35% is voor een gedeeltelijke aanpassing. Iets meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat buitenlanders geen stemrecht mogen krijgen; 33% vindt dat wel en 13% maakt het niet uit. Werkloze buitenlanders moeten volgens 35% meteen worden teruggestuurd naar hun vaderland en geen uitkering krijgen, en 58% vindt dat na een aantal jaren werken wel een WW-uitkering moet kunnen volgen. Voor gelijke behandeling bij woningtoewijzing is 71%, doch een kwart vindt dat Nederlanders voorrang hebben op de woningmarkt.
"Een paar buitenlanders" mogen er wel in je straat wonen, vindt 66% en 6% tolereert geen enkele buitenlander in zijn straat, aldus Brandpunt volgens Trouw van 16-3-1981.

NOG MEER VAN DEZE STUF?
LEES ONZE STATISTISCHE GRABBELTON

Terug naar Home