Terug naar de ISLAMPAGINA van Generaal Pardon


 SOENNIETEN 
 & SHIIETEN 

De soennietische stroming is de grootste binnen de islam, zo'n 80% ook in het Westen. De op ťťn na grootste is het sjiitische stroming.
Het schisma tussen beide is vergelijkbaar met een scheuring zoals tussen katholiek en protestant, ook ontstaan na verwarring over de (half)goddelijke familie zoals Maria, heiligen en godsdienstige politiek. Hier gaat het dan om de opvolging van islamprofeet Mohammed, degene dus die uit 360 andere goden de maangod Allah heeft uitgeselecteerd als Enig Ware God.

Redigeert ook:
De Multiculturele Hersenschim.
Zo zielig zijn Zelf-Frustreerders.
Lotsverbeteraars en gezellige Antillianen.
Statistische gegevens Multicul.
Generaal P.Pardon verliefd op Ayaan.
Islamofobie bij moderne Arabieren.
Godsdienst draait om Vrouwen-Sex.
Lief-Linkse Fossielen
FORUMlijnen lezen/starten
Parapsychologie van de Multicul en Immigratie
Geef uzelf of anderen aan als landverrader!
Kom schrijven en zend in naar Generaal P.Pardon
Bekijk de mini-turbo-site van de generaal P.Pardon

 Wat is het verschil: 
 SOENNISME EN SHIISME 
 Het Grote Schisma binnen 
 de ISLAM 

Soennieten en shiieten verschillen voornamelijk van mening over wie 1400 jaar geleden de opvolger van profeet Mohammed moest zijn. Niet als profeet maar als leider van de moslims en van de imperialistische Heilige Oorlog tegen de heidenen.

1. Soennieten geloven dat er na het overlijden van de profeet Mohammed kaliefs (opvolgers) kwamen.
Shiieten geloven niet in de eerste drie kaliefs, maar alleen in de vierde: Hazrat Ali. Deze neef is volgens hen de rechtmatige opvolger van hun profeet Mohammed.

De sjiieten houden veel minder rekening met de soenna (traditie) en volgen de koran. De sjiieten gaan ervan uit dat Mohammed heus wel een opvolger heeft gekozen en dat daar dus een erfelijk recht op is. Voor hen is het niet de gemeenschap die de leider aanwijst, maar Allah's wil die het leiderschap toewijst aan de nakomelingen van de schoonzoon van Mohammed: Hazrat Ali.

2. Shiieten denken dat er ooit ene Imam Mahdi zal verschijnen om de mensen (moslims) te leiden.
Hun twaalfde imam was heel jong in een tunnel verdwenen en wordt Imam Ghaib genoemd. Volgens shiieten zal deze messiasfiguur aan het einde der tijden opduiken als een volwassen man om de mensen/moslims voor te gaan in de strijd tegen ongelovigen (vrede zij met u). De soennieten geloven daarentegen niet, dat de Mahdi de kleinzoon is/was van de profeet. Maar heidenen afslachten en roosteren in de hel staat hoe dan ook op de agenda.
Akelig nietwaar? Vrede zij met u en slaap wel.

 

Crimineel en Agressief ben je door:

Genetische overerving van generatie op generatie.
Opvoeding en slachtoffertraining door Links.
Genetische aanleg en aanleren vanuit je milieu.
Patroon uit vorig leven, genen en opvoedingsinvloeden.

 

  Het gaat ook in de 21e eeuw om een heetgebakerd schisma. Wie op internet de webstekken van soebattende moslimjongeren naslaat merkt meteen wat fanatieke soennieten vinden van fanatieke shiieten: SHIT.
Shiieten beweren volgens soennieten bijvoorbeeld dat de koran vervalst is en dat de echte koran in handen is van de door shiieten verwachte messiasfiguur Imam Mahdi.
Ook houden shiieten vol dat Mohammeds neef Ali (volgens hen rechtmatig opvolger) dapperder was/is dan de profeet zelf!
Profeet Mohammeds pedosexuele partner, de kindvrouw Aisha, is volgens shiieten ongelovig geworden en heeft ontucht gepleegd! Plus dat zij ook nog eens zou hebben getracht de profeet vergift te laten drinken.

Dus shiieten kijken er na 1400 jaar wel voor uit zich gematigd uit te spreken tegen alle vier Mohammed's vrouwen: Aisha, Hafsah, Hind en Oem ul-Hakam. Het heet zelfs dat geloven in Allah, de profeet en de imams niet mogelijk is zonder zich flink van deze vijanden te distantiŽren. Vijanden, en bovendien... vrouwen.

Als de messiasfiguur Mahdi komt, zal hij Mohammeds eerste opvolger (kalief Aboe Bakr) volgens de shiieten weer tot leven brengen, teneinde hem te kruisigen en te verbranden. Ook zal hij zijn ex-meisje Aisha tot leven brengen en haar opnieuw met pedo-SM te grazen nemen voordat zij terugvaart naar de hel.

 


Moskeegroei in de Linkse Ballentent

 

Het soennisme is verdeeld in verschillende rechtsscholen (madhabs), die binnen de islam een wonder op zich zijn, omdat zij elkaar het licht in de ogen gunnen!

"Soenna" is Arabisch voor 'traditie'. Soennitische moslims volgen de traditie die gebaseerd is op het leven van de islamprofeet Mohammed. De hadith, een verzameling overleveringen van het spreken en handelen van de profeet, heeft naast het heilige boek van de moslims, de koran, groot gezag voor soennieten.
Ook de instemming van de 'sahabe' (medestanders van de profeet) over bepaalde specifieke zaken, en de 'qiyaas' (analogie) met deze en andere voorvallen zijn bronnen binnen de soennitische stroming van de islam.
Eťn der kenmerken van de soennieten is dat de gelovige rechtstreeks tegenover God staat en dat de gemeenschap haar leider zelf aanwijst.
Shiieten hebben Mohammeds neef Ali als opvolger wat betekent dat er ook altijd een leider zal zijn van een wereldislam, zoals de katholieke paus kerkvorst is in het Roomse Vaticaan. Alleen bij de shiieten heet het een ayatolla. En ayatolla's worden blind gevolgd, zoals de ayatolla Khomeiny.

Mocht u erg lekker slapen en menen dat het in Nederland geen vaart loopt dan is er genoeg zacht strandzand...

Soennieten daarentegen hebben allemaal hun plaatselijke leiders, en als die er niet zijn dan ben je het desnoods zelf. Bij hen is een imam slechts een voorganger in het gebed.

Kortom, het soennisme en het sjiisme zijn dus ontstaan vanuit een familieruzie over de opvolging van halfgod Mohammed na diens dood in 632. Shiieten zien Mohammeds neef en schoonzoon Ali als opvolger. Soennieten steunen opvolging door een kalief (opvolger). De eerste was Mohammeds schoonvader Aboe Bakr.

Na vier kaliefen was een groot schisma binnen de islam een feit en kwam het kalifaat in handen van opeenvolgende soennitische dynastieŽn. Hun invloed strekte zich via veroveringsoorlogen (vrede zij met u) binnen enkele generaties uit van Spanje (de PyreneeŽn) tot aan de Punjab in oostelijk India.

Volgens de shiitische heilsverwachting zal messiasfiguur Imam Mahdi het karwei van de islamitische wereldverovering komen klaren.


Wat flauw om er steeds op te wijzen dat u wordt veroverd.

Soennieten geloven weliswaar ook dat de Mahdi zal verschijnen, maar... niet: dat hij de kleinzoon is van de profeet! Maar de oom! Genoeg meningsverschil dus voor indianengehuil tussen beide (bij)geloven.

 

Terug naar de ISLAMPAGINA van Generaal Pardon


Terug naar de HOME-page van Pardon

 

 Bent U zo'n serieus type? 
 Open dan een discussielijn of lees mee in het: 
 FORUM VAN GENERAAL PARDON Het sjiisme komt vooral voor in Iran, Zuid-Irak, ook in Pakistan, India, Libanon, Azerbeidzjan, Jemen, SyriŽ en diverse Golfstaten.

Sjiieten geloven dat Mohammeds directe rechtmatige opvolger, ook wel Imam Ali genoemd, diens neef was en tevens zijn schoonzoon (die was namelijk getrouwd met Mohammeds dochter Fatima). "Sji'it" is een verkorting voor "ShiŠ'te Ali" = "volgers van Ali".
Maar soennieten zien dus de kaliefs als opvolgers, waarvan de eerste Aboe Bakr was.
Zij onderscheiden zich van de sjiieten doordat zij zich baseren Ťn op de koran Ťn op de soenna (traditie) van de profeet. Resultaat: de Sharia (de barbaarse islamwet).
Een belangrijk kenmerk van het shiisme is de plaats van de imam. Deze islamitische geestelijke is binnen het soennisme de voorganger van de vrijdagse gebedsdienst in de moskee, maar binnen het sjiisme is zijn rol en zijn geestelijke gezag veel uitgebreider. Hij wordt geacht de gelovigen krachtig te leiden in hun Heilige Oorlog voor de islam en wordt dus gezien als spreekbuis zowel op godsdienstig als sociaal en politiek vlak.

Nederland laat graag imams in het bronland opleiden om het islamitisch voetvolk hier met behoud van eigen identiteit voor te bereiden op de gedienstige overgave van ons land, aan de toekomstige pachtheren der Ware Leer.
Vrede met u: de kater komt later.

 


Als links warhoofd zit u fout op deze website

 

 

Ondanks tegenwerking o.a. van Mohammeds weduwe Aisha, lukte het Mohammeds neef Ali toch maar om in 656 de vierde kalief te worden.

Maar geen islam zonder bloedbad, vandaar dat Ali in 661 door ontevredenen (de Khawarijis, vrede zij met hen) via kromzwaarden aan zijn eind kwam. Zijn opvolger en oudste zoon Hassan trad maar vlot af. Ali's tweede zoon Hoessein werd later weer wel vermoord (vrede zij met u).
Deze gebeurtenissen markeren het grote schisma binnen de islam tussen shiieten en soennieten.

Nog altijd worden neef Ali en diens zoon Hoessein door de sjiieten vereerd als hun twee grote martelaren, want zonder slachtoffersymbolen is een slagveldreligie niet compleet. De heiligdommen die gebouwd zijn rond hun graftombes in de Iraakse steden Najaf en Koefa zijn voor de sjiieten dan ook zielige en heilige plaatsen.

Martelaarschap is ťťn van de principes die binnen het sjiisme derhalve een belangrijke plaats inneemt.

Sjiieten koesteren de verwachting dat de ware, door Allah gezonden imam, al-Mahdi, eens zal verschijnen om de ware islamitische staat aan de wereld op te dringen/te stichten. Een beetje zoals christenen ook geloven dat messiasfiguur Jezus ooit aanlandt voor een soort bijltjesdag. Ook daarbij vindt men trouwens een sterke slachtoffer-identiteit en masochistisch martelaarschap en spelen familiekwesties een rol, zoals wel of geen geloof in Maria als moeder Gods.


SHIITISCHE SUBSTROMINGEN
Binnen het sjiisme bestaan substromingen. Het grootste deel van de sjiieten behoort tot de "twaalvers", omdat zij na Ali nog elf andere imams hebben gekend. En zij geloven dat de twaalfde imam, Mohammed al-Mahdi, door Allah wordt beschermd om op het einde der tijden terug te keren, uiteraard om goedschiks vrede aan te bieden dan wel via een genocide op tegenstanders de wereldheerschappij tot stand te brengen.

De shiitische hordes van het zogenaamde isma'ilisme stichtten een groot rijk van de Atlantische Oceaan in Afrika, tot aan de zgn. heilige steden Jeruzalem, Mekka en Medina. Het Fatimidenrijk, van het jaar 909 tot 1171.

Na de ineenstorting van het Fatimidenrijk, wisten de isma'ili's een aantal forten in PerziŽ te veroveren. Ze brachten de leiders van hun vijanden via aanslagen om (vrede zij met u). Tegenwoordig zijn de isma'il's verspreid over de hele wereld. Hum imam is Prins Shah Karim, Aga Khan IV, die ze erkennen als de 49ste imam na Mohammeds neef Ali.


SOENNITISCHE SUBSTROMEN
Madhab is de Arabische naam voor de rechtsscholen binnen de soennitische islam, die op verschillende manieren de moslimse wetten interpreteren (fiqh).

De vier voornaamste zijn: Hanbalisme, Hanafisme, Malikisme, Sjafisme.

Als vijfde madhab wordt de school die door de meeste shiieten wordt gevolgd, ook erkend door de soennitische al-Azhar-universiteit. Deze gebruikt het gedachtegoed van de zesde imam Jafar al-Sadiq. Hij was weer de leermeester van Abu Hanifa uit de vorige alinea.

De madhabs zijn ontstaan in de tijd dat de sharia rond de achtste eeuw vorm begon te krijgen. Madhab-vader Al-Shafi was van mening dat de koran verklaard moest worden vanuit de hadith, terwijl men daarvoor dacht dat juist de hadith uit de Koran voortkwamen. De fiqh werd dan ook opgesteld vanuit vier bronnen: de koran, de hadith, analogie en consensus. Door toedoen van al-Shafi ontstond de eerste madhab (rechtsschool). Hoewel er destijds andersdenkenden bestonden, werd men vanaf dat moment onderworpen aan het gezag van een imam (vrede zij met u).

 

In het begin heerste er strijd tot erkenning van de verschillende scholen om zowel bij de gelovigen als de autoriteiten gehoor te vinden. In de loop der eeuwen verloren de scholen hun regionale karakter en werden ideeŽn veralgemeniseerd. De scholen groeiden ook langzaam meer naar elkaar toe.

Het naast elkaar bestaan van vier verschillende soennitische scholen met betrekking tot de interpretatie van godsdienstige wetten binnen de soennitische islam wordt op zich niet gezien als schisma, zoals wel geldt tussen soennisme en shiisme.

Er bestaat tussen de verschillende madhabs weinig tot geen vijandigheid! Er is een kruisbestuiving van ideeŽn en debat dat er toe dient de leerstellingen van iedere school te verfijnen. Het is dan ook niet ongewoon of verboden dat een individu voor een bepaalde kwestie het standpunt van een andere school inneemt.

De sjiieten houden niet zoveel rekening met de soenna en volgen enkel de koran.

Zij gaan ervan uit dat Mohammed wel een opvolger had gekozen en dat er dus een erfelijk recht van opvolging is. Voor hen is het niet de gemeenschap die de leider aanwijst, maar is het Allah's wil dat het leiderschap toegewezen is aan de nakomelingen van de schoonzoon van Mohammed: Ali. Zij vertegenwoordigen ruim 10% van de moslims.

De sjiieten geven te kennen dat de stichter van de sjiitische stroming een jood was, genaamd Ibnoe Saba, en dat Ali de volgelingen van deze man heeft verbrand en afstand heeft genomen van zijn dwaalleer.


De sjiieten zien de soennieten als ongelovigen, maar de soennieten roepen: wie ťťn van onze twaalf imams verwerpt is een afgedwaalde ongelovige die in aanmerking komt voor de eeuwige hel.

Vrede zij met u. De kater komt later.
GENERAAL P.PARDON

 

 

 IS GODS EIGEN 
 GODSDIENT (DE ISLAM) 
 EEN RELIGIEUZE 
 VREDES-IDEOLOGIE

Als u er nu nog geen genoeg van hebt laat u dan overspoelen door onze veroveringenlijst die alle moslims kennen. Lees verder...

 

 

 

  Mee eens? Commentaar? Klachten? Godslaster?  
  Kom ook luchten en stoom afblazen in:  
 
GASTENBOEK VAN GENERAAL PARDON  


Generaal P.Pardon 
 verliefd op 
 Ayaan Hirsi Ali 

 

Terug naar de ISLAMPAGINA van Generaal Pardon

Terug naar de HOME-page van Pardon